تقویم آموزش نیمه حضوری نیمه دوم 1400-1399
1399/10/1-14:10:24

بسمه تعالی

تقویم آموزش نیمه حضوری در نيم سال دوم سال تحصيلی 1400- 1399

 

عنوان

شروع

پایان

نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399

شنبه

99/11/4

جمعه

1400/04/18

انتخاب واحد

چهارشنبه

99/11/01

جمعه

1399/11/03

حذف و اضافه

سه شنبه

99/11/21

پنج شنبه

1399/11/23

امتحانات

شنبه

1400/04/05

جمعه

1400/04/18

 

فقط تعطيلات رسمی، تعطيل است