تقویم آموزش نیمه حضوری نیم سال اول سال تحصیلی1402-1401
1400/10/7-10:38:14

بسمه تعالی

تقویم آموزش نیمه حضوری در نيم سال اول سال تحصيلی1402 - 1401

 

عنوان

شروع

پایان

نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401

شنبه

1401/06/5

جمعه

1401/10/23

انتخاب واحد

چهارشنبه

1401/06/2

پنج شنبه

1401/06/3

حذف و اضافه

سه شنبه

1401/06/29

چهارشنبه

1401/06/30

امتحانات

شنبه

1401/10/3

جمعه

1401/10/23

 

فقط تعطيلات رسمی، تعطيل است