تقویم آموزش نیمه حضوری نیم سال دوم1400
1400/10/7-10:38:14

بسمه تعالی

تقویم آموزش نیمه حضوری در نيم سال دوم سال تحصيلی1401 - 1400

 

عنوان

شروع

پایان

نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400

شنبه

1400/11/2

جمعه

1401/4/24

انتخاب واحد

پنجشنبه

1400/10/30

جمعه

1400/11/1

حذف و اضافه

یک شنبه

1400/11/17

سه شنبه

1400/11/19

امتحانات

شنبه

1401/4/11

جمعه

1401/4/24

 

فقط تعطيلات رسمی، تعطيل است