معرفی مدیر آموزش نیمه حضوری

شرح وظايف :
1- نظارت بر فعاليت اداره هاي تحت مديريت بر اساس ضوابط،مقررات و اختيارات
2- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها،مقررات و ضوابط مربوط مديريت تحت نظر
3- نظارت بر اجراي آموزشي دوره هاي مختلف مربوط
4- نظارت بر امور فارغ التحصيلي و ارسال مدارک به معاون آموزش
5- تشکيل و شرکت فعال در شوراي علمي نيمه حضوري
6- شناسايي مسائل و مشکلات مربوط به مديريت نيمه حضوري و راهکار براي حل آنها با همکاري کارشناسان
7- تهيه طرحها و پيشنهادات کارشناسي شده در باره ارتقاي کيفي و کمي فعاليتها وارائه آن به معاونت آموزش
8- شرکت فعال در شوراي مديران جهت تبادل نظر،ارائه اخبار ،مسائل ،مشکلات،راهکارهاي پيشنهادي و طرحهاي کارشناسي شده.
9- ارائه گزارش فعاليتها،عملکرد به معاون آموزش و پاسخگويي در باره آنها در هر نيمسال و حسب مورد