اداره آموزش

وظايف مسؤل اداره آموزش :

 • مديريت برنامه‌ي آموزشي رشته در زمان انتخاب واحد مطابق اعلام گروه 
 • مديريت برنامه‌ي آموزشي رشته در زمان حذف و اضافه 
 • تأييد انتخاب واحد دانشجويان
 • بررسي کلي و اصلاح موارد لازم دروس انتخابي دانشجو در نيمسال و تأييد نهايي آنها در زمان اعلام‌شده در تقويم آموزشي 
 • برنامه‌ريزي اوليه و طرح در گروه 
 • ارائه برنامه ها و واحد هاي هر نيمسال تحصيلي
 • تأييد حذف و اضافه واحدها دانشجو(پس از بررسي درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهاي انتخابي) 
 • تاييد حذف اضطراري
 • تاييدفرم هاي دانشجويي
 • هماهمنگي با اساتيد جهت ضبط برنامه ها
 • نام‌نويسي از دانش پژوهان در هر نيم سال
 • انجام امور ارجاعي مافوق
 • ارائه گزارش به مافوق