اداره امتحانات

وظايف مسؤل اداره امتحانات :

• برنامه ريزي زمان امتحانات
• برنامه ريزي مكان امتحانات
• تهيه صورت جلسات آزمون ها
• بررسي وضعيت مكان و تاييد آن
• اقدامات لازم جهت طرح سؤالات امتحانی
• نظارت بر حسن اجراي آزمونها مطابق مقررات
• تهيه ليست حضور و غياب جهت برگزاري امتحانات
• تحويل برگه هاي امتحاني به اساتيد و جمع آوري آن
• ثبت و تطبيق نمرات انتقالي از مراکز علمی ديگر
• اقدامات لازم در خصوص عدم امکان تغيير نمره‌ي اعلام شده توسط استاد (بعنوان نمره قطعي و نهايي دانشجو)
• رسيدگي به اعتراضات دانش پژوهان
• پي‌گيري اقدامات لازم در خصوص تغيير نمره مانند ارائه و تکميل فرم توسط استاد و تصويب در شوراهاي مربوطه و طي مراحل قانوني در زمانهاي مقرر