امور پشتیبانی

وظايف مسؤل پشتيباني آموزشي:

  • تهيه مواد آموزشي
  • طراحي و تدوين بسته هاي فرهنگي
  • نظارت بر وضعيت سايت
  • بررسي مشكلات و تلاش در جهت رفع مشكلات دانش پژوهان در زمينه خدمات پيشتيباني
  • تبديل مواد آموزشي به مواد قابل ارائه در شبكه جهاني وب ( اينترنت)
  • قرار دادن مواد آموزشي بر روي سايت
  • انجام امور مربوط به سايت
  • تهيه و تكثير جزوات
  • ارسال جزوات و نرم افزارها
  • ارسال بسته هاي فرهنگي