جزوات درسي آموزش نیمه حضوری

 

 
  گروه علوم قرآنی

1

کاربردعلوم بلاغی درتفسیر

2

زبان تخصصی2

توضیحات جزوه زبان تخصصی2

4

انشاءونگارش مقاله عربی

شیوه نامه آزمون درس انشاء ونگارش

5

علوم قرآنی (1)

6 علوم قرآنی 3 (بخش اعجاز آن)
7 زبان تخصصی1علوم قرآنی
8 تاریخ تفسیر3
9 فلسفه، تاریخچه و برخی از مباحث
  گروه روان شناسی
1

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایلword)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایل پاورپونت1)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایل پاورپونت2)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایل پاورپونت3)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایل پاورپونت4)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی1(فایل پاورپونت5)

2

تاریخچه و مکاتب روانشناسی2(فایل پاورپونت6)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی2(فایل پاورپونت7)

3 روانشناسی رشد2
4 روانشناسی فیزیولوژی(اختصاصی رشته روانشناسی)
5  
6 روانشناسي باليني (بخش اول)
7 روانشناسي باليني(بخش دوم) البته کل جزوه مي باشد
8 اموزه های روانشناختی درقران
9 آموزه های روانشناختی قران و حدیث(کمک آموزشی1)
10 آموزه های روانشناختی قرآن و حدیث (کمک آموزشی 2)
11 آموزه های روانشناختی قران و حدیث (کمک آموزشی 3)

 

  گروه علوم سیاسی
 1 فلسفه سیاسی اسلامی (2)
2 تاریخ فقه سیاسی شیعه
3 جامعه شناسي سياسي
4 مقدمه جامعه شناسی
5 طرح درس فلسفه سیاسی غرب معاصر
6 طرح درس فلسفه سیاسی غرب مدرن
7 طرح درس فلسفه سیاسی  اسلامی1
8 متن زبان تخصصی علوم سیاسی
طرح درس زبان تخصصی علوم سیاسی
9 مسائل استراتژيک معاصر
10 مسائل سياسي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي اسلامي
11 تاریخ فقه سیاسی اهل سنت
12 حقوق بين المللي عمومي
13  

 

  گروه کلام
1 زبان تخصصی 1 (کلام)
2 زبان تخصصی 2 (کلام)
3 زبان تخصصی 3 (کلام)
4 تاریخ فلسفه اسلامی
5  فلسفه علوم اجتماعی
6 کلام بین الادیان
7 درسنامه منطق جدید
8 آشنائي با تاريخ و انديشه هاي اديان شرقي

 

  گروه علوم تربیتی
1 تعلیم وتربیت اسلامی1
2 جزوه درس روش تحقيق
3 تعلیم و تربیت اسلامی2

 

  گروه فلسفه(ورودی قبل از 92) گروه فلسفه (ورودی بعد92
1 تاریخ فلسفه اسلامی1  
2 تاریخ فلسفه اسلامی 2 تاریخ فلسفه غرب 1 کتاب می باشد 
3 تاریخ فلسفه غرب3 تاریخ فلسفه غرب 2
 4  تاریخ فلسفه غرب (4) تاریخ فلسفه غرب 3
5 تاریخ فلسفه غرب 5 تاریخ فلسفه غرب 4
6 فلسفه معاصر و مکاتب قرن 20 تاریخ فلسفه غرب 5(1)
7 تاریخ فلسفه معاصروجدید تاریخ فلسفه غرب 5 (2)
8 منطق جدید  
9

فلسفه دين

فلسفه دين بخش دوم

 

 

  دروس عمومی و معارف اسلامی 
  اخلاق عملی 2
  اخلاق عملی 4
  عربی1
 
1 عربی2
  مبانی علم سیاست
2  انقلاب اسلامی و ریشه ها (قسمت اول)
انقلاب اسلامی و ریشه ها (قسمت دوم)
3 جزوه فیزیولوژی 
4 اقتصاد در قرآن ( تفسیر موضوعی قرآن )
 
  نمونه سوالات زبان عمومي1(ess)
  روش تحقیق (استاد کریم زاده )