گروه معارف اسلامي و تاریخ اسلام

1 . آشنائي با رشته
جايگاه و اهميت تاريخ بر کسي پوشيده نيست . با صرف نظر از وجود کنجکاوي در انسان ها براي شناخت پيشينه خويش و انسان‌هاي که در گذشته مي‌زيسته اند ، آگاهي از فراز و نشيب‌ها حوادث و تحولات مربوط به انسان‌هاي گذشته و عوامل پيروزي يا شکست‌هاي مادي و معنوي آنان ، نقش بسيار مهمي در جهت گيري حرکت مادي و معنوي هر فرد ، گروه و ملتي دارد که بنا دارند واقع بينانه و درست ره پيمايند و از لغزش‌هاي پيشنيان مصون بمانند . اين حقيقت در قرآن کريم و روايات معصومان (ع ) – از جمله نهج البلاغه – انعکاس يافته است .
 
2 . اهداف
1. تربيت محققاني آشنا به مباني و ارزش‌هاي ديني و نيز آگاهي‌هاي تاريخي که بتوانند درست ترين ديدگاه در زمينه مسائل تاريخي را ارائه کنند .
2. تربيت اساتيد صاحب نظر در زمينة ابعاد مختلف تاريخي مورد نياز جامعة امروز همچون ؛ تاريخ اسلام ، تاريخ معصومان (ع) ، تاريخ تشيع ، تاريخ تمدن اسلامي و ....
3. تربيت صاحب نظران ورزيده براي حضور در عرصه‌هاي بحث ، ميزگرد ، مناظره و برنامه ‌هاي رسانه‌اي .

3 . اهم مباحث مطرح شده در اين رشته
با توجه به آنچه گذشت روشن است که براي تامين اهداف ياد شده ، و به ويژه با توجه به پيوستگي بخش‌ها و محورهاي مختلف تاريخي به يکديگر ، لازم است يک دانش پژوه تاريخ ،‌اطلاعات زمينه‌اي درباره تاريخ جهان ، تاريخ اسلام و تشيع ، تاريخ تمدن اسلامي و تاريخ ايران اسلامي کسب کند و در گام بعد به طور تخصصي در گرايش مورد علاقه‌اش ادامه تحصيل دهد . از اين لحاظ ، به تناسب موارد ياد شده دروس خاصي براي اين رشته در نظر گرفته شده است .

4 . توانائي‌هاي لازم براي موفقيت در اين رشته :
در رشته تاريخ علاوه بر علاقه و انگيزه لازم ،بهره‌مندي از برخي توانائي‌ها در موفقيت فرد تاريخ پژوه مؤثر است که ذيلا معرفي مي‌شود :
1 . توانايي بهره گيري مستقيم از منابع عربي ( به علت عربي بودن بخش عمده منابع تاريخ اسلام )
2 . بهره‌مندي از اطلاعات تفسيري و فقهي به ويژه در حوزه‌هاي مربوط به تاريخ اسلام
3 . اطلاعات مربوط به علم رجال و دراية الحديث
4 . آشنايي با شيوه‌هاي درست تحقيق در تاريخ
5 . آشنايي با منابع قديم و جديد تاريخي
6 . آشنايي با زبان انگليسي ( براي بررسي آثار غربيان در زمينه تاريخ )

5 . دروس اختصاصي
دانش پژوهان اين رشته، ضمن گذراندن دروس پايه و مشترك، دروس اختصاصي اين رشته را نيز بايد بگذرانند كه عبارت است از:

دروس تخصصي رشته"معارف اسلامي و تاريخ اسلام"
شماره
پيش‌نياز
نام درس
واحد
شماره
پيش‌نياز
نام درس
واحد
101 
 
تاريخ عصر جاهلي
2
116 
 115
تاريخ ايران(4):از آغاز صفويه تا آغاز قاجار
2
102 
101 
تاريخ اسلام(1)عصر نبوي
2
117 
116 
تاريخ ايران(5):عصر قاجار
2
103 
 102
تاريخ اسلام (2) عصر خلفاي سه گانه
2
118 
117 
تاريخ ايران(6):عصرپهلوي وانقلاب اسلامي
2
104 
103 
تاريخ اسلام (3) عصر اموي
2
119 
 
تاريخ اروپا (1) :دورهباستان وقرون وسطي
2
105 
104 
تاريخ اسلام (4) عصر عباسي
2
 120
119 
تاريخ اروپا (2):از رنسانس تاپايان قرن بيستم
2
106 
 
تاريخ وسيره اهل بيت(1)امام علي و فاطمه(ع)
2
121 
 
تاريخ اسلام درخاورميانه،شمال آفريقا واندلس
2
107 
 107
تاريخ وسيره اهل بيت(2)امام حسن و امام حسين و امام سجاد
2
122 
 
تاريخ اسلام درشبه قاره هند و آسياي ميانه
2
108 
108 
تاريخ وسيره اهل بيت(3)امام باقرو صادق و کاظم(ع)
2
123 
 
تاريخ عثماني
2
109 
 
تاريخ وسيره اهل بيت(4)امام رضا و جواد و هادي وعسکري و امام مهدي(ع)
2
124 
 
جفرافياي تاريخي کشورهاي اسلامي
2
110 
 
آشنايي با منابع تاريخ اسلام
2
125 
 
جنبش هاي فکري،ديني وسياسي معاصر اسلام
2
111 
 
تاريخ تشيع(1):از آغاز تا پايان غيبت صغري
2
126 
 
خاورشناسان و تاريخ اسلام
2
112 
 111
تاريخ تشيع(2)عصر غيبت کبري
2
127 
 
فلسفه تاريخ
2
113 
 
تاريخ ايران(1):پيش از اسلام
2
128 
 
کليات تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
2
114 
113 
تاريخ ايران(2):از ورود اسلامتاسقوط سلاجقه
2
 129
 
تاريخ فرق ومذاهب اسلامي
2
115 
114
تاريخ ايران(3):از سقوط سلاجقه تاآغاز صفويه
2
130 
 
تاريخ اديان(توحيدي و غيرتوحيدي)
2