گروه معارف اسلامي و علوم سیاسی


1 . آشنائي با رشته
دانش سياسي به دنبال آشنايي دانش پژوهان با مفاهيم و مباحث سياسي نظير : حکومت ، حاکميت ، قدرت ، مشروعيت ، دموکراسي ، مشارکت سياسي ، حزب ، کارآمدي ،توسعه ، عدالت ، آزادي ، انقلاب ، جهاد ، بيعت ، شورا ، مصلحت ، و ولايت است .
به علاوه مکاتبي همچون ؛ آنارشيسم ، ليبراليسم ، سوسياليسم ، صهيونيسم ، فاشيسم ، فمنيسم ، محافظه گرايي ، مدرنيسم و ديگر مکاتب سياسي نيز در دانش سياسي مورد بحث قرار مي گيرد .
همچنين دانش پژوهان در زمينه گرايش هاي مختلف اين رشته همچون ؛ انديشه سياسي ، فلسفه سياسي ، جامعه شناسي سياسي و مباحث توسعه ، فقه سياسي و روابط بين الملل اطلاعاتي را کسب مي کنند .

2 . اهداف
الف . توسعه و ارتقاء رويکرد اسلامي در زمينه مفاهيم ، مکاتب و گرايش‌هاي رايج در علوم سياسي
ب . نقد و ارزيابي مسائل ، نظريه ها و مکاتب رايج در دانش سياسي بر پايه انديشه سياسي اسلام
ج . تربيت مدرس در زمينه مباحث سياسي با توجه به گرايش‌هاي دانش سياسي و متناسب با نياز جامعه
د . تربيت محقق جهت تبيين ديدگاه‌هاي اسلام در حوزه مباحث سياسي

3. اهم مباحث مطرح شده در اين رشته
دانش پژوهان مقطع کارشناسي رشته معارف اسلامي و علوم سياسي ، علاوه بر گذراندن دروس پايه ( 28 واحد ) ؛ و دروس مشترک (45 واحد ) ؛ دروس اختصاصي اين رشته را به ميزان 64 واحد درسي در محورهاي ، دروس پايه علوم سياسي ، انديشه سياسي ، جامعه شناسي سياسي ، فقه سياسي ، مسائل ايران و روابط بين الملل مي گذرانند . عناوين دروس محورهاي مذکور عبارتند از :
1 . دروس پايه علوم سياسي ،مباني علم سياست ؛ مباني علم حقوق ؛ مباني علم اقتصاد ؛ مباني جامعه شناسي ؛ زبان تخصصي ؛ روش تحقيق در علوم سياسي
2 . انديشه سياسي ؛‌انديشه هاي سياسي در اسلام و غرب
3 . جامعه شناسي سياسي :‌نظريه هاي جامعه شناسي سياسي ، انقلاب و مباحث توسعه و نوسازي
4 . فقه سياسي : نظام سياسي و دولت در اسلام ، تاريخ تحول دولت در اسلام حقوق بين الملل اسلامي
5 . مسائل ايران : تحولات سياسي اجتماعي ايران ، انقلاب اسلامي ايران ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ؛
6 . روابط بين الملل : تاريخ روابط بين الملل ؛ اصول روابط بين الملل ؛ مسائل استراژيک معاصر

4 . توانائي هاي لازم براي موفقيت در اين رشته
الف . انگيزه و علاقه افراد به مباحث رشته
ب. قدرت تحليل و علاقه به پيگيري مسائل و رخدادهاي سياسي
ج . آشنائي با زبان انگليسي و عربي ( جهت استفاده از متون اصلي )

5 . دروس اختصاصي
دانش پژوهان اين رشته، ضمن گذراندن دروس پايه و مشترك، دروس اختصاصي اين رشته را نيز بايد بگذرانند كه عبارت است از:

رديف
محورهاي دروس
تعداد واحد
1
دروس پايه مشترک
28
2
دروس معارف مشترک
45
3
دروس تخصصي رشته
60
0
جمع کل
133

. دروس تخصصي رشته (60 واحد)
ش
عنوان درس
واحد
نوع درس
توضيحات
1
مقدمه علوم سياسي
2
مشترک
 
2
سياست مقايسه‌اي
2
"
 
3
سياست‌گذاري عمومي
2
"
 
4
زبان تخصصي علوم سياسي
2
"
 
5
روش تحقيق در علوم سياسي
2
"
 
6
فلسفه سياسي اسلامي (1)
2
فلسفه سياسي
دوره کلاسيک
7
فلسفه سياسي اسلامي (2)
2
"
دوره معاصر
8
فلسفه سياسي غرب کلاسيک
2
"
 
9
فلسفه سياسي غرب مدرن
2
"
 
10
فلسفه سياسي غرب معاصر
2
"
 
11
مقدمه فقه سياسي
2
فقه سياسي
 
12
تاريخ فقه سياسي شيعه
2
"
 
13
تاريخ فقه سياسي اهل‌سنت
2
"
 
14
فقه روابط بين‌الملل
2
"
 
15
دولت و حکومت در فقه سياسي
2
"
 
16
تاريخ روابط بين‌الملل
2
روابط بين‌الملل
 
17
اصول روابط بين‌الملل
2
"
 
18
حقوق بين‌الملل عمومي
2
"
 
19
مسائل استراتژيک معاصر
2
"
 
20
جغرافياي سياسي
2
"
با تأکيد بر جهان اسلام
21
تحولات سياسي ايران از صفويه تا مشروطه
2
مسائل ايران
 
22
تحولات سياسي ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي
2
"
 
23
انقلاب اسلامي ايران
2
"
با تأکيد بر تحولات پس از انقلاب
24
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
2
"
 
25
حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
2
"
 
26
مقدمه جامعه شناسي
2
جامعه شناسي سياسي
 
27
جامعه شناسي سياسي
2
"
 
28
نظريه‌هاي انقلاب
2
"
 
29
جنبش‌هاي اسلامي معاصر
2
"
 
30
مسائل سياسي اقتصادي کشورهاي اسلامي
2
"